Aktuellt från Husbyrådet

Här kommer yttranden och uttalanden av Husbyrådet att läggas upp. Husbyrådet kommer att yttra sig i särskilt utvalda frågor. Det kan både handla om formella och informella remissyttranden eller uttalanden i media.

Sortera på…

Uttalanden Händelser
Uttalande kring koranbränning i Husby (HR/2022-2) Uttalanden

2022-05-13

Skandal att låta Paludan bränna Koranen i Husby - men vi låter oss inte provoceras!

Islamofobi och rasism har ingen plats i Husby. Många husbymammor har för sina barns säkerhet enats om en uppmaning till alla att inte gå till platsen där Paludan tänker uppträda på lördag. Viktigast är att förhindra allt våld. Vi hoppas att inga husbybor eller personer utifrån går i Paludans fälla.

Husbyrådets yttrande över beslut om bygglov för padelbanor, Trondheim 3, Trondheimsgatan 25. (HR/2022-1) Uttalanden

2022-02-22

Husbyrådet motsätter sig stadsbyggnadsnämndens beslut om bifall till fyra padelbanor på Trodheimsgatan 25 i sin helhet. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har inte tagit hänsyn till förekomsten av buller som åtgärden kommer att innebär…

Husbyrådet motsätter sig stadsbyggnadsnämndens beslut om bifall till fyra padelbanor på Trodheimsgatan 25 i sin helhet. Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har inte tagit hänsyn till förekomsten av buller som åtgärden kommer att innebära för de närmaste boende. Därför anser vi att beslutet bör rivas upp i enlighet med det överklagande som de boende på Trondheimsgatan 46 presenterat 22-02-10.

Förslaget med fyra padelbanor cirka 10 meter från närmaste bostadsbyggnad kommer att innebära bullernivåer upp till 19 dBA ovanför stadens egna vägledande riktvärden för maximalt godtagbara bullernivåer i förhållande till hur närliggande bostadsbyggnader har ljudanpassats till buller.

Vi anser att frågor om tillstånd till liknande idrottsverksamhet även fortsättningsvis bör prövas av miljöförvaltningen vilket inte gjorts i det här fallet.

Vidare är stadsbyggnadsnämndens motiveringar om ett bifall tveksamma och saknar underlag. Den sökande har inte utvecklat på ett tillfredsställande sätt hur den anser att bedriva en inkluderande verksamhet för barn och unga och med hänsyn till deras ekonomiska förutsättningar till utövandet av sporten. Dessutom bör nämnden beakta det planerade kulturstråk och medborgarförslag (med diarienummer RK 2021/674) av boende som vill bidra till en bättre användning av området.

Uttalande om Gårdslokalerna och lokala mötesplatser för ungdomar (HR-2021/3) Uttalanden

2021-11-15

Vi begär nu att våra stängda gårds- och fritidslokaler ska öppnas och civilsamhället ges bättre möjligheter att mobilisera mot brottsligheten. Det är uppenbart att ett en ensidig satsning på fler poliser, längre straff och övervakning in…

Vi begär nu att våra stängda gårds- och fritidslokaler ska öppnas och civilsamhället ges bättre möjligheter att mobilisera mot brottsligheten. Det är uppenbart att ett en ensidig satsning på fler poliser, längre straff och övervakning inte löser nyrekryteringen till den gängkriminalitet som plågar våra områden och ökar den otrygghet som skapas i ett samhälle med underminerad och segregerad välfärd. Vägen till trygghet kräver på alla plan en helt annan politik för jämlika livsvillkor och social upprustning.

Rapport från Husbyrådet träffar Husbyborna Händelser

2021-10-15

Husbyrådets ledamöter bjöd in Husbyborna till det första offentliga mötet den 14:e oktober i Folkets Husby, för att lära känna rådet och för att höra Husbybornas tankar kring frågorna som rör de boende och deras levnadsvillkor.…

Husbyrådets ledamöter bjöd in Husbyborna till det första offentliga mötet den 14:e oktober i Folkets Husby, för att lära känna rådet och för att höra Husbybornas tankar kring frågorna som rör de boende och deras levnadsvillkor. Husbyboende i olika åldrar har medverkat i eventet. Det blev en träff med mingel, fika och dialog om vad som händer i Husby.

Under kvällen höll Husbyrådet en presentation om vad rådet är, varför rådet finns och visionen för rådets framtid. Ledamöterna berättade om Husbyrådets roll i att lyfta Husbybornas röster, stötta Husbybor där det finns behov samt att vara en länk mellan Husbyborna och beslutsfattarna. Ambitionen för rådet är att arbeta för gemenskap, trygghet samt social rättvisa. Vidare betonade ledamöterna att de vill arbeta för de goda krafterna och kunskapen runt om i Husby, uppmärksamma samhällsproblem och försöka komma med lösningar, kroka arm med andra lokala initiativ samt att skapa ett ökat medborgarinflytande och delaktighet i området. Presentationen följdes av en lägesrapport där omvärldsgruppen tog upp aktuella frågor och punkter om vad som händer i Husby, däribland mammornas manifestation mot våldet i Järva togs upp samt de ökade hyreshöjningarna.

När presentationen var över började minglet och samtalen med de boende. Det fanns formulär på plats att fylla i med fem teman som rörde skolan, trygghet, bostäder, ungdomar och fritidsgårdar. Bland förslagen som Husbyborna skrivit var behovet av fler fritidsgårdar, fler mötesplatser, fler utbildade lärare och fräschare samt hygieniska bostäder. Vidare betonade många av Husbyborna att deras röster inte hörs, bland annat att deras klagomål inte hörs av hyresvärden. I en fråga som ställdes under kvällen ”vilken förändring vill jag se i Husby?” svarade husbyborna: mer integration, bra mödravård, säkerhet, fritidsgårdar med meningsfullt program till ungdomar.

Lär känna Husbyrådet-eventet var ytterligare ett bevis på att det finns stort behov för en samlande lokal plattform som kan förankra Husbybors behov och tankar kring olika frågor. Samt att arbeta med forum där föreningar, boende och myndigheter möts för ömsesidig dialog och lyssnande, och för att säkerställa nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby.

Uttalande kring höjda Stockholmshyror av Husbyrådet och Norra Järva Stadsdelsråds styrelse (HR 2021/02) Uttalanden

2021-10-12

Norra Järva Stadsdelsråd och Husbyrådet är ytterst oroade över att de förhandlingar som just nu pågår mellan Hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder om höjda Stoc…

Norra Järva Stadsdelsråd och Husbyrådet är ytterst oroade över att de förhandlingar som just nu pågår mellan Hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder om höjda Stockholmshyror utöver de som avtalas i de årliga hyresförhandlingarna. Dessa skulle inte bara bli oerhört tunga för hyresgästerna. Det vore också ett upprörande brott mot Järvaavtalet om villkoren för de upprustningar av Stockholms miljonprogramsområden som påbörjades i Husby efter mycket omfattande protester 2007-2008 och den långvariga dialogen därefter. Boende i Järva ofta lider av trångbodda och lågavlönade hyresgäster har inte råd med några som helst hyreshöjningar. Läs mer här:

Uttalande: Husbyrådet stöder Mammornas manifestation mot våldet: (HR 2021/01) Uttalanden

2021-09-30

Vägen till trygghet kräver jämlikhet och social rättvisa
Hundratals föräldrar, skolungdomar och andra Järvabor samlades den 30 september till en mäktig manifestation mot våldet på Mynttorget som vis…

Vägen till trygghet kräver jämlikhet och social rättvisa
Hundratals föräldrar, skolungdomar och andra Järvabor samlades den 30 september till en mäktig manifestation mot våldet på Mynttorget som visade att Järva sörjer och har fått nog av både skjutningar och det socialt segregerade utanförskap som gängkriminaliteten orsakas av. Mammorna har lämnat över egen 34-punktslista till riksdagen som ett alternativ till regeringens åtgärder mot gängkriminalitet.⁣ Mammornas manifestation har begärt att den dödliga gängkriminaliteten ska behandlas som en nationell kris. Mammornas manifestation är ett viktigt initiativ, som enligt Husbyrådet förtjänar alla järvabors helhjärtade stöd. Det är som mammorna säger i deras pressmeddelande “ Föräldrar har fått nog och kräver ett slut på det allt mer eskalerande våldet i Järva. ⁣Många unga men också barn har förlorat sina liv under de senaste åren till följd av det ökande våldet. Regeringen, kommunen och myndigheter verkar inte värdera våra liv och pratar enbart om polisiära åtgärder, något som inte alls minskar på skjutningarna. Det är uppenbart att regeringens åtgärder inte har fungerat”⁣. Husbyrådet stödjer mammornas manifestation och deras 34-punktslista mot våldet. Läs mer om Husbyrådets uttalande om mammornas manifestation mot våldet här: