Makthavarlistan

Makthavarlistan är en översikt på de personer som har ansvar och inflytande för frågor som rör Husby. Makthavarlistan är kategoriserad på politiker, tjänstepersoner, bostadsbolag, media och civilsamhällesorganisationer.

Men kom ihåg - all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vid valen ger vi som medborgare makt till politiska församlingar att fatta beslut för medborgarna.

Makten att organisera sig för förändring och påverka sittande makthavare är också ett viktigt verktyg för att utveckla Husby framåt. Därför tillgängliggör vi här kontaktuppgifter till olika personer på betydelsefulla positioner.

Listan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt

Sortera på…

Stockholms stad
Karin Wanngård (S)

Kommunstyrelseordförande

Finansborgarråd och ordförande i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset.

08-508 29 380

Järva
Victoria Callenmark

Stadsdelsdirektör

Chef för Järva stadsdelsförvaltning med övergripande ansvar över stadsdelen.

08- 508 03 100

Järva
Elvir Kazinic (S)

2:e vice ordförande i Järva stadsdelsnämnd

076 120 21 34

Stockholms stad
Elisabeth Österman

Rektor Husbygårdsskolan

Husbygårdsskolan är den kommunala skolan i Husby för årskurs F-9.

076-124 50 54

Media
Kerstin Gustafsson Figueroa

Reporter Nyhetsbyrån Järva

Grundare och reporter på den nätbaserade lokaltidningen Nyhetsbyrån Järva

Stockholms stad
Christofer Fjellner (M)

Vice kommunstyrelseordförande

Oppositionsborgarråd i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset och vice kommunstyrelseordförande

08-508 29 000

Järva
Ole-Jörgen Persson (M)

Vice nämndordförande Järva stadsdelsnämnd

Vice nämndordförande i Järva stadsdelsnämnd och har tidigare varit nämndordförande

073 840 40 65

Stockholms stad
Alexander Ojanne (S)

Social- och trygghetsborgarråd

Socialborgarråd i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset. Social- och trygghetsroteln ansvarar för bl.a socialnämnden och stadsdelsnämnderna för ekonomiskt bistånd samt för individ och familjeomsorg i hela Stockholms stad.

Stockholms stad
Jan Valeskog (S)

Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnads- och idrottsroteln ansvarar för stadsbyggnadsnämnden, idrottsnämnden och Skönhetsrådet. Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. De ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

08-508 29 000

Stockholms stad
Emilia Bjuggren (S)

Skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd och ordförande för SISAB

Utbildnings-, arbetsmarknads- och personalroteln ansvarar för utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), arbetsmarknadsnämnden, stadsdelsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder samt för kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott (kommande). SISAB är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB.

08-508 290 85

Stockholms stad
Anders Österberg (S)

Ordf. Exploateringsnämnden

Exploateringsnämnden har ett samlat politiskt ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm.

Stockholms stad
Clara Lindblom (V)

Bostads- och fastighetsborgarråd och ordförande Svenska Bostäder

Bostads- och fastighetsroteln ansvarar för bl.a fastighetsnämnden och de kommunala bostadsbolagen. Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av Stockholms förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

0761-22 91 13

Stockholms stad
Arvid Vikman (S)

Ordf. Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor

070-994 55 12

Region Stockholm
Aida Hadzialic (S)

Finansregionråd

Finansregionråd har övergripande ansvar för regionstyrelsen i Region Stockholm och dess bolag.

08-123 100 00 (växel)

Region Stockholm
Anton Fendert (MP)

Trafikregionråd

Trafikregionrådet har ansvar för trafiknämnden, AB SL och övergripande trafikfrågor i Region Stockholm.

08-123 100 00 (växel)

Region Stockholm
Talla Alkurdi (S)

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsnämnden.

08-123 100 00 (växel)

Civilsamhälle
Hedvig Wiezell

Verksamhetschef Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i Husby centrum.

072-501 22 49

Region Stockholm
Christine Lorne (C)

Primärvårdsregionråd

Primärvårdsregionråd med ansvar för primärvårdsnämnden, folkhälsofrågor, tandvårdsfrågor samt för patientnämnden.

08-123 100 00 (växel)

Region Stockholm
Jens Sjöström (S)

Investeringsregionråd

Investeringsregionråd med ansvar för trafikinvesteringar som ankommer på trafiknämnden samt färdtjänstfrågor. Därtill ansvarig för fastighets- och servicenämnden

08-123 100 00 (växel)

Region Stockholm
Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Regionråd med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet samt miljöteknik och cykelfrågor.

070-241 39 86

Stockholms stad
Emil Westerdahl

Distriktschef Svenska Bostäder Järva

Distriktschef i Järva. Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och är ett av Sveriges största bostadsbolag.

08-508 370 00

Polis
Anders Djurestad

Biträdande Polischef Järva

Biträdande chef för lokalpolisområde Järva som består av elva distrikt. Hjulsta, Tensta, Lunda, Solhem, Flysta, Bromsten, Sundby, Rinkeby, Kista, Husby och Akalla

Kultur
Olof Hanson

Chef Kulturhuset Husby

Chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset Husby som du hittar mitt på Husby torg, i delade lokaler med Kulturskolan. Här kan du ta del av teater, dancehall, aktiviteter, kurser och workshops. Kulturhuset Stadsteatern AB är ett kommunalt aktiebolag.

070-6948108

Järva
Abdi Isse

Avdelningschef Järva stadsdelsförvaltning

Avdelningschef för individ- och familjeomsorg i Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

08-508 01 000 (växel)

Järva
Adrian Göransson

Avdelningschef Järva stadsdelsförvaltning

Avdelningschef för Stadsutveckling & medborgarservice i Järva stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

08-508 01 282

Järva
Tiina Palmqvist

HR chef för Järva stadsdelsförvaltning

HR-chef på Järva stadsdelsförvaltning i Stockholms Stad.

08-508 01 00 (växel)

Stockholms stad
Fredrik Jurdell

Stadsdirektör för Stockholms Stad

Stadsledningskontorets uppdrag att styra, utveckla och samordna stadens verksamhet utifrån majoritetens budget sker i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. Arbetet på stadsledningskontoret leds av stadsdirektören Fredrik Jurdell.

08-508 29 600

Polis
Jenny Sundh

Lokalpolisområdeschef Polisen Järva

Lokalpolisområdeschef i Järva som består av elva distrikt. Hjulsta, Tensta, Lunda, Solhem, Flysta, Bromsten, Sundby, Rinkeby, Kista, Husby och Akalla

Järva
Sussi Johansson

Enhetschef parklekar/fritidsgårdar/hbtq-mötesplats JärvaSdf

Enhetschef parklekar/fritidsgårdar/hbtq-mötesplats Järva stadsdelsförvaltning. Stockholms Stad

08-508 01 299

Järva
Halima Maronsi

Enhetschef Medborgarkontoret

Enhetschef för Medborgarkontoret, Järva stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

08-508 02 018

Järva
Jessica von Malmborg

Avdelningschef förskola Järva

Avdelningschef för förskolorna i Järva stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad

08-508 03 375

Järva
Johan Hernman

Administrativ chef

Administrativ chef, Järva stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

08-508 01 513

Stockholms stad
Karina Uddén

Arbetsmarknadsdirektör

Arbetet i arbetsmarknadsförvaltningen leds av arbetsmarknadsdirektör Karina Uddén. Arbetsmarknadsförvaltningen ska skapa effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Stockholms stad
Anders Kindberg

Fastighetsdirektör

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. Fastighetskontoret har drygt 160 medarbetare.

08-508 27 070

Stockholms stad
Monika Joelsson

Tf. Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad.

08-508 27 300 (växel)

Stockholms stad
Marina Högland

Förvaltningschef Idrottsförvaltningen

Idrottsförvaltningen skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva.

08-508 27 700 (växel)

Stockholms stad
Maria Jansén

Kulturdirektör Stockholms stad

Kulturförvaltningen i Stockholm skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av eller själva skapa kultur.

08-508 31 900 (växel)

Stockholms stad
Veronica Wolgast Carstorp

Förvaltningsdirektör Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättssäker socialtjänst och funktionshinderomsorg i hela staden.

08-508 25 000 (växel)

Stockholms stad
Lena Holmdahl

Utbildningsdirektör Stockholms stad

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetar för att ge alla barn i Stockholm en bra utbildning. Det är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor.

08-508 33 000 (växel)

Stockholms stad
Gunilla Glantz

Trafikdirektör Stockholms stad

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden.

08-508 27 200 (växel)

Stockholms stad
Patric Rylander

Äldredirektör Stockholms stad

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, och för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.

08-508 36 200 (växel)

Stockholms stad
Ebba Agerman

VD för SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Ebba Agerman är ytterst ansvarig tjänsteman för arbetet.

08-508 460 00

Näringsliv
Michael Makdissi

Områdeschef för Victoriahem i Husby

Områdeschef Victoriahem i Husby och Sollentuna. Victoriahem är det gemensamma namnet för Victoria Park och Hembla, som slogs ihop 2019. Victoriahem är ett privat bostadsbolag som sedan 2019 ägs av det tyska bostadsbolaget Vonovia. De har på kort tid blivit en av de största privata hyresvärdarna i Sverige.

010-210 22 00

Näringsliv
Jorunn Rådberg

Ansvarig för Social hållbarhet för Victoriahem

Victoriahem är ett privat bostadsbolag som sedan 2019 av det tyska bostadsbolaget Vonovia. De har på kort tid blivit en av de största privata hyresvärdarna i Sverige.

010-210 22 00

Civilsamhälle
Yazmine Nour Josander

Tf. Rektor Fryshuset Grundskola Järva (F-9)

Stiftelsen Fryshuset driver en skola för årskurs 6-9.

076-126 95 15

Media
Mikael Benckert

Tf VD Lokaltidningen Mitt I

Mikael Benckert är VD för Lokaltidningen Mitt I som distribueras till alla hushåll i Rinkeby-Kista.

073-318 48 50

Media
Christy Chamy

Reporter Dagens Nyheter

Christy Chamy är reporter på Dagens Nyheter och har tidigare varit reporter i Järva för Sveries Radio P4.

Civilsamhälle
Dilan Aksoy

Rädda Barnen

Regionalt verksamhetsansvarig på Rädda Barnen för På Lika Villkor.

Kultur
Kerstin Wikström

Verksamhetsansvarig för Husby Konsthall

Kerstin Wikström, kallad Piglet, är verksamhetsansvarig för Husby Konsthall och Husby gård tillsammans med Arash.

Civilsamhälle
Sievert Balkeståhl

Ordförande för Pensionärsrådet

Sievert Balkeståhl är ordförande i Rinkeby-Kista pensionärsråd och representerar PRO Norra Järva.

073-023 09 80

Civilsamhälle
Arne Johansson

Ordförande för Norra Järva Stadsdelsråd

Norra Järva Stadsdelsråd är en förening som bildades utifrån nätverket Järvas framtid. NJS driver frågor där det finns en bred lokal opinion.

Järva
Pia Olsson

Ordförande för Funktionshinderrådet

Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor.

Trossamfund
Anton Thilander

Pastor och föreståndare för Husbykyrkan

Pastor och föreståndare för Husbykyrkan

076-028 99 19

Trossamfund
Aram Ali

Ordförande för Husbymoskén

076-060 87 76

Kultur
Melody Farshin

Författare, komiker

Melody Farshin är författare och komiker från Husby, hon har bl a skrivit böckerna Mizeria och Lowkey.

Civilsamhälle
Hagi Farah

Ordförande Järva Föräldraalliansen

Hagi Farah är aktiv i många olika föreningar och ordförande för föreningen Järva Föräldraalliansen

Civilsamhälle
Pola Ali

Verksamhetschef Fryshuset Husby

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

08-691 76 00

Region Stockholm
Jens Sjöström (S)

Investeringsregionråd

Investeringsregionråd med ansvar för trafikinvesteringar som ankommer på trafiknämnden samt färdtjänstfrågor. Därtill ansvarig för fastighets- och servicenämnden.

08-123 100 00 (växel)

Civilsamhälle
Jonis Farah

Styrelseordförande Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i Husby centrum. Folkets Husby drivs som en förening, föreningen startades 2016.

Stockholms stad
Torun Boucher (V)

Äldre- och kulturborgarråd

Äldre- och kulturroteln ansvarar för äldrenämnden och kulturnämnden där bland annat kommunstyrelsens pensionärsråd respektive Kulturhuset Stadsteatern ingår.

Stockholms stad
Alexandra Mattsson Åkerström (V)

Förskole-, barn- och fritidsborgarråd

Förskole-, barn- och fritidsroteln ansvarar för förskolenämnden (kommande) och stadsdelsnämnderna för barn, kultur och fritid och förskola

Region Stockholm
Lars Strömgren (MP)

Trafikborgarråd

Trafikroteln ansvarar för trafiknämnden, Stockholms Stads Parkering AB och arbetet inom alla stadsdelsnämnder för stadsmiljö.

08-123 100 00 (växel)

Stockholms stad
Åsa Lindhagen (MP)

Miljö- och klimatborgarråd

Miljö- och klimatroteln ansvarar för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB samt kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 och kommunens arbete med nationella minoriteter och urfolk.

Järva
Titti Waern

Enhetschef för Familjehus och föräldrarådgivning - Järva

Familjehusen i Rinkeby och Husby är för dig som är förälder med barn upp till 18 år. De erbjuder bl.a föräldrarådgivning, öppna förskolan, olika aktiviteter och kurser. All verksamhet är kostnadsfri.

08-508 01 119

Polis
Maria Sundström

Chef Lokalpolisområde Järva

Chef för lokalpolisområde Järva som består av elva distrikt bland annat Kista, Akalla och Tensta.

Stockholm stad
Karin Ahlzén

Utvecklingschef Fokus Järva

Ansvarig för att projektleda sammanslagningen av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta till en, stadsdelsnämnd Järva. Satsningen kallas för Fokus Järva.

Järva
Rashid Mohammed (V)

Ordförande Järva stadsdelsnämnd

Ytterst politiskt ansvarig i Stockholm Stad för Järva stadsdel. Nämnden är stadsdelsdirektörens chef.

070-8614533

Civilsamhälle
Arash Sajadi

Verksamhetsledare

Verksamhetsansvarig för Husby Konsthall och Husby gård tillsammans med Piglet.

073-5310029

Region Stockholm
Sumaya Al-Shakarji

Verksamhetschef, Husby Akalla vårdcentral

Vårdcentralen på Sibeliusgången 20A ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi.

08-123 367 90

Järva
Susan Dahlbeck

Grundare, Healthy Women

Healthy Women är ett ideellt nätverk för unga tjejer mellan 13-30 år. De erbjuder kostnadsfria träningsgrupper, aktiviteter och sociala sammankomster som kickboxning, gymgrupper, tjejkvällar och läger.

+46 72 911 17 90

Järva
Nada Yussuf, Sara Mecconen och Fatuma Yussuf

Galdem A Talk podcast och förening

Galdem a Talk är en podd och en rörelse skapat för tjejer av tjejer i Järva. Det är en trygg plats där vi kan föra diskussioner kring rådande samhällsfrågor.

Järva
John Laselle

Verksamhetsledare, Löparakademin

Löparakademin är en förening som använder löpning som ett verktyg för att nå social utveckling. De erbjuder kostnadsfri verksamhet i flera olika städer för barn och ungdomar i socialt utsatta områden.

+46 70 753 47 43

Järva
Caroline Dahlbom

Samordnare för social hållbarhet på Svenska Bostäders distrikt Järva.

Helya Riazat

Rektor Järvaskolan

Järvaskolan drivs av den ideella och icke-vinstdrivande Stiftelsen Roya Foundation. Skolan öppnade hösten 2016 och erbjuder årskurs 7-9.

073-573 5177

Järva
Jobel Teklebrhan

Ordförande BK Järva

BK Järva grundades 1983 och bedriver verksamhet primärt för barn och ungdomar i åldern 7 till 16 år i Husby, Kista, Ärvinge och Akalla.

Armin Iranpak

Ordförande i föreningen Husby FF

Fotbollsförening från Husby. Har tre lag, ett för herrar, ett pojk- och flicklag.

Inga resultat, var god välj ett annat alternativ.