Makthavarlistan

Makthavarlistan är en översikt på de personer som har ansvar och inflytande för frågor som rör Husby. Makthavarlistan är kategoriserad på politiker, tjänstepersoner, bostadsbolag, media och civilsamhällesorganisationer.

Men kom ihåg - all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Vid valen ger vi som medborgare makt till politiska församlingar att fatta beslut för medborgarna.

Makten att organisera sig för förändring och påverka sittande makthavare är också ett viktigt verktyg för att utveckla Husby framåt. Därför tillgängliggör vi här kontaktuppgifter till olika personer på betydelsefulla positioner.

Listan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt

Sortera på…

Rinkeby-Kista
Susanne Leinsköld

Stadsdelsdirektör

Chef för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning med övergripande ansvar över stadsdelen.

08-508 01 000

Rinkeby-Kista
Ole-Jörgen Persson (M)

Ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ytterst politiskt ansvarig i Stockholms Stad för Rinkeby-Kista stadsdel. Nämnden är stadsdelsdirektörens chef.

0738-404065

Stockholms stad
Magnus Duvnäs

Rektor Husbygårdsskolan

Husbygårdsskolan är den kommunala skolan i Husby för årskurs F-9.

076-124 50 54

Media
Kerstin Gustafsson Figueroa

Grundare och reporter på den nätbaserade lokaltidningen Nyhetsbyrån Järva

Stockholms stad
Anna König Jerlmyr (M)

Kommunstyrelseordförande

Finansborgarråd och ordförande i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset.

08-508 29 380

Stockholms stad
Karin Wanngård (S)

Vice kommunstyrelseordförande

Oppositionsborgarråd i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset och vice kommunstyrelseordförande

08-508 29 000

Rinkeby-Kista
Elvir Kazinic (S)

Vice nämndordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vice nämndordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och har tidigare varit nämndordförande

076 120 21 34

Stockholms stad
Jan Jönsson (L)

Socialborgarråd

Socialborgarråd i Stockholms stads kommunstyrelse i stadshuset

076-122 94 86

Stockholms stad
Joakim Larsson (M)

Stadsbyggnadsnämndens ordförande

Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. De ansvarar för Stadsbyggnadskontoret.

08-508 29 128

Stockholms stad
Peter Jönsson (M)

Ordförande för SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholms stad
Johan Nilsson (M)

Ordf. Exploateringsnämnden samt Hägersten-Älvsjö sociala delegation

Exploateringsnämnden har ett samlat politiskt ansvar för markförvaltning och bostadsexploatering samt det renodlade ansvaret för att genomföra de planer som rör den fysiska miljön i Stockholm.

Stockholms stad
Dennis Wedin (M)

Fastighetsnämndens ordförande samt ordförande Svenska Bostäder

Fastighetsnämnden ansvarar för förvaltningen av Stockholms förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader och kulturbyggnader samt stadens anläggningar och markområden för idrott, bad och motion.

08-508 29 130

Stockholms stad
Karin Ernlund (C)

Ordf. Arbetsmarknadsnämnden & idrottsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har det politiska ansvaret för stadens arbetsmarknadsinsatser, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor

Region Stockholm
Irene Svenonius (M)

Finansregionråd

Finansregionråd har övergripande ansvar för regionstyrelsen i Region Stockholm och dess bolag.

08-737 41 31

Region Stockholm
Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionråd

Trafikregionrådet har ansvar för trafiknämnden, AB SL och övergripande trafikfrågor i Region Stockholm.

Region Stockholm
Tobias Nässén (M)

Vård- och valfrihetsregionråd

Vård- och valfrihetsregionråd med ansvar för valfrihets- och tillgänglighetsfrågor inom sjukvården, hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott, utveckling av vårdval samt forskningsfrågor i Region Stockholm.

Hedvig Wiezell

Verksamhetschef Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats i Husby centrum.

072-5012249

Region Stockholm
Désirée Pethrus (KD)

Vårdutvecklingsregionråd

Vårdutvecklingsregionrådet har bland annat ansvar för äldresjukvården, cancervården och vaccinering inom Region Stockholm.

Region Stockholm
Charlotte Broberg (M)

Fastighets- och serviceregionråd

Fastighets- och serviceregionrådet har ansvar för fastighets- och servicenämnden, utveckling och förvaltning av Region Stockholms fastigheter och regiongemensam service.

070-737 61 14

Region Stockholm
Gustav Hemming (C)

Tillväxt, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

Regionråd med ansvar för tillväxt- och regionplanenämnden, regionstyrelsens utskott för samhällsplanering och länsplan samt trafik- och mobilitetsfrågor, sjötrafik, landsbygd och skärgård kopplat till regionplanering.

Region Stockholm
Tomas Eriksson (MP)

Miljö- och kollektivtrafikregionråd

Regionråd med ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, regionala klimatfrågor, kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet samt miljöteknik och cykelfrågor.

070-241 39 86

Stockholms stad
Emil Westerdahl

Distriktschef Svenska Bostäder (SB)

Distriktschef Järva

Therese Rosengren

Polischef Järva

Chef för lokalpolisområde Rinkeby som består av elva distrikt bland annat Kista, Akalla och Tensta.

Kultur
Olof Hanson

Chef Kulturhuset Husby

Chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset Husby som du hittar du mitt på Husby torg, i delade lokaler med Kulturskolan. Här kan du ta del av teater, dancehall, aktiviteter, kurser och workshops. Kulturhuset Stadsteatern AB är ett kommunalt aktiebolag.

070-6948108

Rinkeby-Kista
Anna Mattsson

Avdelningschef Rinkeby-Kista Sdf

Avdelningschef för individ- och familjeomsorg i Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

Rinkeby-Kista
Åsa Ljusberg

Avdelningschef Rinkeby-Kista Sdf

Avdelningschef för Stadsutveckling & medborgarservice i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

076-1202579

Rinkeby-Kista
Tiina Palmqvist

HR chef för Rinkeby-Kista Sdf

HR-chef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms Stad.

Rinkeby-Kista
Robin Jägestedt (Rahman)

Utvecklingschef för Rinkeby-Kista Sdf (Stockholms Stad)

Utvecklingschef för Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

Stockholms stad
Magdalena Bosson

Stadsdirektör för Stockholms Stad

Stadsledningskontorets uppdrag att styra, utveckla och samordna stadens verksamhet utifrån majoritetens budget sker i nära dialog och samarbete med förvaltningar och bolag. Arbetet på stadsledningskontoret leds av stadsdirektören Magdalena Bosson.

08-508 29 230

Maria Sundström

Bitr lokalpolisområdeschef Polisen Järva

Biträdande lokalpolisområdeschef i Rinkeby

Rinkeby-Kista
Susanne Johansson

Enhetschef parklekar/fritidsgårdar/hbtq-mötesplats Rinkeby-Kista Sdf

Enhetschef parklekar/fritidsgårdar/hbtq-mötesplats Rinkeby-Kista Sdf (Stockholms Stad)

Rinkeby-Kista
Åsa Edlund

Enhetschef Familjehusen/föräldrarådgivarna inom Rinkeby-Kista Sdf (Stockholms Stad)

Enhetschef Familjehusen/föräldrarådgivarna inom Rinkeby-Kista Sdf i Stockholms stad.

08-508 01 088

Rinkeby-Kista
Halima Maronsi

Enhetschef Medborgarkontoret

Enhetschef för Medborgarkontoret, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad.

08-508 02 018

Rinkeby-Kista
Kim Lagerquist

Avdelningschef förskola Rinkeby-Kista

Avdelningschef för förskolorna i Rinkeby-Kista Sdf, Stockholm Stad

Rinkeby-Kista
Johan Hernman

Administrativ chef

Administrativ chef, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

Stockholms stad
Karina Uddén

Arbetsmarknadsdirektör

Arbetet i arbetsmarknadsförvaltningen leds av arbetsmarknadsdirektör Karina Uddén. Arbetsmarknadsförvaltningen ska skapa effektiva insatser för att fler stockholmare ska hitta ett arbete eller börja studera.

Stockholms stad
Anders Kindberg

Fastighetsdirektör

Fastighetskontorets uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur. Fastighetskontoret har drygt 160 medarbetare och arbetet leds av fastighetsdirektör Anders Kindberg

08-508 27 070

Stockholms stad
Anette Scheibe Lorentzi

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Stadsbyggnadskontorets verksamhet leds av stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi.

08-508 27 300 (växel)

Stockholms stad
Marina Högland

Förvaltningschef (Idrottsförvaltningen)

Idrottsförvaltningen skapar förutsättningar för att stockholmarna ska kunna vara fysiskt aktiva. Arbetet leds av förvaltningschef Marina Högland.

08-508 27 700 (växel)

Stockholms stad
Robert Olsson

Kulturdirektör Stockholms stad

Kulturförvaltningen i Stockholm skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av eller själva skapa kultur. Arbetet leds av kulturdirektör Robert Olsson.

08-508 31 900 (växel)

Stockholms stad
Fredrik Jurdell

Förvaltningsdirektör Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättssäker socialtjänst och funktionshinderomsorg i hela staden. Arbetet leds av Fredrik Jurdell.

08-508 25 000 (växel)

Stockholms stad
Lena Holmdahl

Utbildningsdirektör Stockholms stad

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad arbetar för att ge alla barn i Stockholm en bra utbildning. Det är Sveriges största kommunala förvaltning, med närmare 16 000 medarbetare och cirka 170 kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Arbetet leds av utbildningsdirektören Lena Holmdahl.

08-508 33 000 (växel)

Stockholms stad
Gunilla Glantz

Trafikdirektör Stockholms stad

Trafikkontoret ansvarar för att de offentliga rummen är trygga och attraktiva med effektiva transportlösningar och god framkomlighet i den allt tätare staden. Arbetet leds av trafikdirektör Gunilla Glantz.

08-508 27 200 (växel)

Stockholms stad
Patric Rylander

Äldredirektör Stockholms stad

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, och för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden. Arbetet leds av äldredirektör Patric Rylander.

08-508 36 200 (växel)

Stockholms stad
Claes Magnusson

VD för SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Claes Magnusson är ytterst ansvarig tjänsteman för arbetet.

08-508 460 00

Michael Makdissi

Områdeschef, för Hembla i Husby

Områdeschef Hembla i Husby och Sollentuna. Hembla är ett privat bostadsbolag som sedan 2019 av det tyska bostadsbolaget Vonovia. De har på kort tid blivit en av de största privata hyresvärdarna i Sverige.

010-210 22 00

Jorunn Rådberg

Ansvarig för Social hållbarhet för Hembla

Ansvarig för Social hållbarhet för Hembla. Hembla är ett privat bostadsbolag som sedan 2019 av det tyska bostadsbolaget Vonovia. De har på kort tid blivit en av de största privata hyresvärdarna i Sverige.

010-210 22 00

Annika Wennman

Rektor för Fryshuset Husby

Stiftelsen Fryshuset driver en skola för årskurs 7-9 med ca 40 elever totalt.

076-1269515

Media
Patrik Vincent

VD Lokaltidningen Mitt I

Patrik Vincent är VD för Lokaltidningen Mitt I som distribueras till alla hushåll i Rinkeby-Kista.

08-550 550 00

Media
Christy Chamy

Reporter Dagens Nyheter

Christy Chamy är reporter på Dagens Nyheter och har tidigare varit reporter i Järva för Sveries Radio P4.

Dilan Aksoy

Rädda Barnen / Folkets Husby

Dilan Aksoy är regionalt verksamhetsansvarig på Rädda Barnen för På Lika Villkor, och har det ideella uppdraget som ordförande för Folkets Husby

Kultur
Kerstin Wikström

Verksamhetsansvarig för Husby Konsthall

Kerstin Wikström, kallad Piglet, är verksamhetsansvarig för Husby Konsthall och Husby gård.

Sievert Balkeståhl

Ordförande för Pensionärsrådet

Sievert Balkeståhl är ordförande i Rinkeby-Kista pensionärsråd och representerar PRO Norra Järva.

0730-230980

Arne Johansson

Ordförande för Norra Järva Stadsdelsråd

Norra Järva Stadsdelsråd är en förening som bildades utifrån nätverket Järvas framtid. NJS driver frågor där det finns en bred lokal opinion.

Pia Olsson

Funktionshinderrådet

Vice ordförande Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnds råd för funktionshinderfrågor.

Anton Thilander

Pastor och föreståndare för Husbykyrkan

Pastor och föreståndare för Husbykyrkan

Fathi Zaghloumi

Ordförande för Husbymoskén

Kultur
Melody Farshin

Författare, komiker

Melody Farshin är författare och komiker från Husby, hon har bl a skrivit böckerna Mizeria och Lowkey.

Hagi Farah

Ordförande Järva Föräldraalliansen

Hagi Farah är aktiv i många olika föreningar och ordförande för föreningen Järva Föräldraalliansen

Pola Ali

Verksamhetschef Fryshuset Husby

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Pola Ali är verksamhetschef för Arbete & entreprenörskap i Husby.

+4686917600

Region Stockholm
Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd

Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, frågor som inte handläggs av annat regionråd inom hälso- och sjukvårdsnämnden, jämställdhet samt de frågor som innovations- och utvecklingsutskottet ansvarar för. Ansvarar för kulturnämnden.

Inga resultat, var god välj ett annat alternativ.